Bestuur

TV de Does

Bestuur

 

Het bestuur wordt gekozen op de algemene ledenvergadering, die bij de Does traditioneel begin februari wordt gehouden. Volgens de statuten wordt de voorzitter in functie gekozen en verdelen de overige bestuursleden de verdere taken. De algemene ledenvergadering is voor de leden een uitstekende gelegenheid hun mening, kritiek en suggesties naar voren te brengen. Bij de dagelijkse gang van zaken binnen onze club spelen diverse commissies een rol. De bestuursverantwoordelijkheid is voor een groot deel gedelegeerd aan de commissies, die elk hun eigen begroting hebben. Wij gaan er als bestuur van uit dat de leden en niet het bestuur de vereniging vormen. We proberen dan ook in onze beslissingen met ieders belangen zoveel mogelijk rekening te houden. Omdat die belangen sterk uiteen kunnen lopen zijn in de praktijk compromissen nodig en kunnen niet alle wensen en verlangens gehonoreerd worden. Het bestuur is er zich van bewust dat onze vereniging leeft dankzij de inzet van de vele vrijwilligers die elk hun eigen taak vervullen van bardienst tot schilderwerk en van het prepareren van banen tot het leiden van toernooien. Door dit vrijwilligerswerk is onze vereniging in staat de contributie relatief laag te houden.

toernooien. Door dit vrijwilligerswerk is onze vereniging in staat de contributie relatief laag te houden.

 

Het bestuur bestaat uit:

 

Voorzitter:

Wouter Dekkers | voorzitter@tvdedoes.nl

Secretaris:

Henk van Doorn secretaris@tvdedoes.nl

Penningmeester:

Wally Ruis | penningmeester@tvdedoes.nl |

Ledenadministratie:

Karin Boxem| l ledenadminstratie@tvdedoes.nl

Voorzitter kantinecommissie:

Ciro Miceli | kantine@tvdedoes.nl | 0313-63 18 03 / 0645622298

TV de Does | Landaansestraat 1a ( tomtom vul in Landaansestraat 6) | 6987 EK Giesbeek | 0313 – 631105 | info@tvdedoes.nl (